Algemene Voorwaarden The Party Express B.V.

Op alle overeenkomsten van onze reizen zijn de algemene vervoer- en reisvoorwaarden van ThePartyExpress B.V. van toepassing. Wilt u een kopie van onze algemene voorwaarden hebben dan kunt u deze HIER downloaden.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

1. Thepartyexpress.nl: onderdeel van The Party Express B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Oosterhout, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 7005166.
2. Website: de website van Thepartyexpress B.V.: www.thepartyexpress.nl, door middel waarvan de overeenkomst tot stand kan worden gebracht.
3. Wederpartij: de natuurlijke persoon die een overeenkomst met Thepartyexpress B.V. heeft gesloten of beoogt te sluiten.
4. Reiziger: de wederpartij en/of de persoon ten wiens behoeve de overeenkomst is bedongen.
5. Overeenkomst: iedere tussen Thepartyexpress B.V. en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Thepartyexpress B.V. zich verbindt tot:
• het verschaffen van een van te voren georganiseerde reis die een periode van maximaal 24 uren omvat of;
• het verschaffen van een van te voren georganiseerde reis die een periode van maximaal 24 uren omvat, alsmede de levering van één of meer evenemententickets.
6. Evenement: de onder verantwoordelijkheid van de organisator aangeboden publieke of besloten gebeurtenis.
7. Busticket: het vervoersbewijs dat in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij wordt geleverd.
8. Evenemententicket: het toegangsbewijs tot een bepaald evenement, welk toegangsbewijs in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij wordt geleverd.
9. Organisator: de partij die zich verbindt tot en verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.
10. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Thepartyexpress B.V. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het aanbod op de website gegevens vermeldt die uitdrukkelijk van het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijken, geldt het bepaalde dat uitdrukkelijk op de website is vermeld.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen treden Thepartyexpress B.V. en de wederpartij in onderling overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD, TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Thepartyexpress B.V. is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van bus-en/of evenemententickets.
2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. Thepartyexpress B.V. treedt bij het aanbod en de verkoop van evenemententickets op als bemiddelaar tussen de wederpartij en de organisator. Thepartyexpress B.V. verschaft namens de organisator de toegangsbewijzen voor het evenement. Alle informatie met betrekking tot een evenement wordt door Thepartyexpress B.V. te goeder trouw verstrekt. Thepartyexpress B.V. gaat hierbij uit van de door of namens de organisator verstrekte informatie. Thepartyexpress B.V. kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de organisator verstrekte informatie.
4. Voor totstandkoming van de overeenkomst is registratie op de website door de wederpartij vereist. De wederpartij staat er voor in dat hij alle voor de registratie en reservering van bus-/evenemententickets benodigde informatie, juist en volledig verstrekt. Thepartyexpress B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
5. De overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat – uitsluitend ter beoordeling van de Thepartyexpress B.V. – het vereiste minimale aantal boekingen ten aanzien van de reis is behaald. Van het niet doorgaan van de reis wordt de wederpartij uiterlijk drie dagen vóór aanvang van de geplande reis in kennis gesteld, tenzij de reis binnen drie dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, in welk geval de wederpartij zo spoedig mogelijk vóór aanvang van de geplande reis in kennis gesteld van het niet doorgaan daarvan.
6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Thepartyexpress B.V. de boeking van de wederpartij langs elektronische weg heeft bevestigd.
7. De wederpartij die de overeenkomst (mede) namens andere reizigers sluit, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De reizigers zijn uitsluitend voor hun eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
8. Na reservering ontvangt de wederpartij de bustickets op het door hem opgegeven e-mailadres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de reservering tevens inhoud de levering van een evenemententicket, geschiedt de levering daarvan op overeenkomstige wijze.
9. In de week van vertrekdatum, althans uiterlijk een dag vóór aanvang van de reis, ontvangt de wederpartij per e-mail ten minste informatie ten aanzien van de tijdstippen van vertrek en de opstapplaats voor de terugreis. Thepartyexpress B.V. is binnen dit tijdsbestek steeds gerechtigd deze informatie op overeenkomstige wijze te wijzigen. Thepartyexpress B.V. is niet verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst van de informatie als bedoeld in dit lid indien dit het gevolg is van een door de wederpartij onjuist verstrekt e-mailadres of een andere aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid. De hier bedoelde informatie is binnen het vermelde tijdsbestek tevens te raadplegen op de website onder “nieuws”.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR THEPARTYEXPRESS B.V.

1. Thepartyexpress B.V. is gerechtigd de overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot verdere vergoeding van schade dan de overeengekomen prijs, indien ten aanzien van de reis het maximum aantal bustickets onverhoopt door de reservering van de wederpartij wordt overschreden.
2. Voorts is Thepartyexpress B.V. te allen tijde bevoegd de overeenkomst te annuleren indien nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Thepartyexpress B.V. intreden en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Thepartyexpress B.V. houdt zich het recht een busreis te annuleren vanwege overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn annulering van festival/evenement door derden, weersomstandigheden, onaangekondigde stakingen en noodtoestanden. In geval van overmacht is Thepartyexpress B.V. niet verplicht tot restitutie.

ARTIKEL 5. | ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ VAN BUSTICKETS

1. Indien de wederpartij de overeenkomst annuleert, is hij verplicht de dientengevolge door Thepartyexpress B.V. geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat Thepartyexpress B.V. in het aanbod op de website of in andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de wederpartij de navolgende annuleringskosten aan Thepartyexpress B.V. verschuldigd:
a) Indien de annulering plaatsvindt ten minste 60 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 25 % van de prijs van het busticket.
b) Indien de annulering plaatsvindt op de 30e tot de 21e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de prijs van het busticket.
c) Indien de annulering plaatsvindt op de 21e tot de 14e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van het busticket.
d) Indien de annulering plaatsvindt op of na de 14e dag voor vertrek of tijdens het vervoer: de volledige prijs van het busticket.
2. Annulering als bedoeld in dit artikel is uitsluitend mogelijk ten aanzien van het bustickets. De koop van eventuele evenemententickets kan nimmer worden geannuleerd, waarvoor de wederpartij zich uitsluitend tot de organisator kan wenden.
3. De wederpartij heeft in geval van annulering als bedoeld in dit artikel recht op teruggave of kwijtschelding van uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde betalingen verminderd met de annuleringskosten als bedoeld in lid 1. Teruggave geschiedt binnen een maand nadat Thepartyexpress B.V. van de annulering in kennis is gesteld door de wederpartij.
4. Eventuele door derden (PAYLOGIC) berekende transactiekosten/administratiekosten kunnen niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN OPSTAPPLAATS

1. Overeenkomstig het bepaalde in dit artikel is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te wijzigen ten aanzien van de opstapplaats, voor zover de te wijzigen opstapplaats niet reeds is volgeboekt en Thepartyexpress B.V. voor het overige redelijkerwijs aan dit verzoek tegemoet kan komen.
2. Voor verschillende opstapplaatsen kunnen verschillende prijzen gelden. In geval de wijzing van de opstapplaats als bedoeld in het vorige lid, welke wijziging inhoudt dat voor de gewijzigde opstapplaats een hogere prijs geldt dan de prijs van de oorspronkelijk gereserveerde opstapplaats, is de wederpartij gehouden deze meerprijs, op de door Thepartyexpress B.V. voorgeschreven wijze te voldoen. In overige gevallen vindt een dergelijke wijziging van de opstapplaats kosteloos plaats.
3. Een verzoek tot wijziging van de opstapplaats als bedoeld in dit artikel kan plaatsvinden per e-mail (info@thepartyexpress.nl) dan wel telefonisch.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

1. De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen van de chauffeur, de huisregels en andere voorschriften van Thepartyexpress B.V. en de derde partij door wie de bus ter beschikking is gesteld. Het is de reiziger verboden drugs, explosieven, wapens of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen. De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:
a) beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
b) het gebruik van drugs en eigen meegebrachte (alcoholische) drank, lachgas (in elke vorm);
c) het gebruik van rookwaren;
d) het hinderen van het dienstdoende personeel in de uitoefening van zijn taak;
e) het veroorzaken van hinder en overlast voor medepassagiers.
2. De chauffeur is bevoegd verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met het bepaalde in lid 1.
3. De reiziger is voorts gehouden een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor vertrek en voorts steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij eventuele tussenstops.
4. Ingeval het niet beschikken over een geldig legitimatiebewijs, het niet-tijdig aanwezig zijn of de niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis kan leiden, is de chauffeur gerechtigd het vervoer ten aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de wederpartij of reiziger aanspraak maakt op enige schadevergoeding of restitutie van de overeengekomen prijs.
5. De wederpartij c.q. de reiziger is gehouden aan Thepartyexpress B.V. en/of de derde door wie de bus beschikbaar is gesteld de schade te vergoeden die zij eventueel hebben geleden en nog zullen lijden doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met één van de hiervoor vermelde verplichtingen.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst wordt de totaalprijs van de diensten vermeld, inclusief belastingen en overige kosten. Onder overige kosten zijn niet begrepen de kosten die niet onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst, zoals de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door Thepartyexpress B.V. of derden worden verleend.
2. De wederpartij c.q. reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer.
3. Thepartyexpress B.V. is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten, zoals brandstofkosten of van verschuldigde heffingen door te berekenen aan de wederpartij.
4. Betaling van de overeengekomen prijs geschiedt middels elektronische vooruitbetaling op de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. In geval van overboeking dient betaling te geschieden binnen twee weken vóór vertrekdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6. In geval van vooruitbetaling is Thepartyexpress B.V. niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Thepartyexpress B.V., onverminderd zijn recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
8. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Aansprakelijkheid van Thepartyexpress B.V. bestaat uitsluitend voor zover voorzien in deze voorwaarden, de schade is toe te rekenen aan Thepartyexpress B.V. en de schade niet is toe te rekenen aan, of te verhalen op derde partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Het vorenstaande laat de wettelijke rechten van Thepartyexpress B.V. onverlet.
2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid als bedoeld in artikel 8:1158 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is de aansprakelijkheid van Thepartyexpress B.V. in geval van dood en letsel als bedoeld in artikel 8:1147 BW of in geval van verlies, beschadiging of vertraging van de bagage van de reiziger op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit laatste wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen.
3. Thepartyexpress B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van geldstukken en verlies of beschadiging van verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
4. Thepartyexpress B.V. is jegens de wederpartij c.q. reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer.
5. De omstandigheid dat het overeengekomen vervoer niet in zijn geheel kan worden nagekomen als gevolg van het naleven van (verkeers)wet- en regelgeving, kan niet worden gekwalificeerd als een tekortkoming van de zijde van de Thepartyexpress B.V., en zal nimmer tot aansprakelijkheid van Thepartyexpress B.V. leiden.
6. Indien Thepartyexpress B.V. ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot driemaal de prijs van het busticket waarop de aansprakelijkheid van Thepartyexpress B.V. betrekking heeft.
7. Thepartyexpress B.V. is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor de toegang van het evenement, voor de organisatie van het evenement, voor de kwaliteit en inhoud van het evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
8. Thepartyexpress B.V. is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de entreegelden bij een eventuele annulering van een evenement door de organisator dan wel de houder van de locatie. Indien en voor zover de organisator besluit tot restitutie van entreegelden en de organisator Thepartyexpress B.V. daarvoor inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan Thepartyexpress B.V. zijn voldaan uitgevoerd worden door Thepartyexpress B.V. Thepartyexpress B.V. zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nimmer eventuele extra kosten vergoed worden, welke de wederpartij heeft betaald voor de door de organisator of namens de organisator door Thepartyexpress B.V. verleende diensten, zoals reserveringskosten. Thepartyexpress B.V. aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
9. Thepartyexpress B.V. kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal geleden door de wederpartij tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.
10. Thepartyexpress B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van tickets die niet plaatsvinden door of namens Thepartyexpress B.V., noch voor reserveringen die, al dan niet op verzoek van de wederpartij, niet geheel worden afgewikkeld door Thepartyexpress B.V. en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.
11. Behoudens het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Thepartyexpress B.V. één jaar.

ARTIKEL 10. | GEDRAGSREGELS ORGANISATOREN EN LOCATIES

1. De wederpartij c.q. reiziger zal zich te allen tijde conformeren aan de gedrags- en huisregels die door de organisator c.q. houder van de locatie op enige wijze zijn geopenbaard.
2. De organisator en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De wederpartij verklaart zich akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij c.q. reiziger de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Thepartyexpress B.V.
2. Bij Thepartyexpress B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij c.q. reiziger een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen de wederpartij c.q. reiziger en Thepartyexpress B.V. voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Thepartyexpress B.V. aangewezen om van geschillen kennis te nemen.